Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

Το έργο «CBC-Hellas» υλοποιείται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το «CBC-Hellas» αφορά τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων σχετικά με τη διαχείριση πίστωσης και την είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων στις ευρωπαϊκές εμπορικές συναλλαγές. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οι οποίες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για μια σειρά θεμάτων πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης πίστωσης και διαχείριση ανεξόφλητων απαιτήσεων στις εμπορικές συναλλαγές.


Σε ποιους απευθύνεται – Πλεονεκτήματα συμμετοχής
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε στελέχη του εμπορικού ή εξαγωγικού τμήματα των επιχειρήσεων (εμπορικούς διευθυντές ή διευθυντές εξαγωγών), που διαχειρίζονται θέματα πιστωτικής πολιτικής και επισφαλών πιστώσεων, θέματα χρηματοδότησης από εγχώρια ή διεθνή πιστωτικά ιδρύματα καθώς και θέματα είσπραξης απαιτήσεων από ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πώς αυτές έχουν επηρεαστεί από τη νέα οικονομική πραγματικότητα και το μνημόνιο.

Η συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τα σεμινάρια θα δώσει την ευκαιρία στα στελέχη ή τους ίδιους τους επιχειρηματίες να ενημερωθούν από έμπειρους επαγγελματίες για τις σύγχρονες στρατηγικές πιστωτικής πολιτικής και τις εναλλακτικές μορφές πίστωσης, για τις πρακτικές εμπορικής διαπραγμάτευσης και για τις μεθοδολογίες είσπραξης ανεξόφλητων απαιτήσεων που αφορούν εμπορικές συμβάσεις διαφόρων τύπων (franchising, factoring, αντιπροσώπευσης κλπ).


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ιδρύθηκε το 1915 έχοντας ως κύρια αποστολή του την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, με στόχο:
- Την προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
- Τη μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
- Τη συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
- Την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης και αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας.
- Την προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της βιομηχανίας γενικά.


ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και άλλους καταξιωμένους φορείς. Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μία κοινοπραξία 16 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο ΣΒΒΕ ως μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την υποστήριξη των εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνολογικής ανάπτυξη.

Αποστολή του δικτύου είναι η Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση των δεσμών της βιομηχανίας, της έρευνας και των επενδυτικών κεφαλαίων, η δημιουργία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, η ενίσχυση επιχειρηματικών, τεχνολογικών οικονομικών και πολιτικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.